Проекти

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Научи повече
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече
Иновативно училище

Иновативно училище

Основната цел на проекта е учениците да обичат и почитат корена си и да усещат потреба, нужда да го сторят.

Научи повече
Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основната цел на проекта е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Научи повече
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Основната цел на проекта е всички участници да имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация.

Научи повече
Занимания по интереси

Занимания по интереси

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Научи повече