За нас

ИСТОРИЯ

Още през 1833 год. е открито първото училище в тогавашното село Църква, като пръв учител е свещеникът Михаил Божилов. Учебните занятия се водят в частни къщи, а по-късно в килията на местната църква. Идвали са ученици и от съседните села.
През 1851 год. се изгражда нова църква „Свети Николай“, до която е построена килия за училище. Там продължава просветната дейност, а броят на учениците и учителите постепенно се увеличава.
От 1833 до 1900 год. е имало около 10 учители, които са преподавали по взаимоучителния метод.
Специална училищна сграда е построена през 1915 год. от Окръжната постоянна комисия – София. Пет години по-късно е открита и прогимназията в училището.
През 1925-1930 год. то става първенец със своите постижения в тогавашния Софийски окръг.
Училището продължава своята учебно-възпитателна работа и през следващите години. От 1956 до 1968 год. броят на учениците нараства до 966, а паралелките стават 26. Класните стаи не достигат и за това са построени още 5 в двора на училището. Те също се оказват недостатъчни и се налага част от учениците да се обучават в училището в с. Студена
През есента на 1967 год. учениците, заедно с тогавашния директор Лозан Петров Георгиев се преместват в нова и просторна сграда, в която училището се помещава и до днес.
През 1971-1972 год. броят на учениците достига 1051. Обособяват се кабинети по физика, химия, биология, география, история, български език и др.
От 1981-1982 г. училището става средно – ЕСПУ. Продължава обогатяването на материалната база – откриват се кабинети по музика, изобразително изкуство, руски език, математика. През 1984 год. започва изграждането на нов и голям физкултурен салон, както и на спортна площадка в двора. От 1990 год. XVI ЕСПУ става XVI СОУ „Кирил и Методий“.
Днес нашето училище е модерно и преуспяващо. Увеличават се постиженията на учениците в учебно-възпитателния процес, както и техните изяви в извънкласни дейности. Училището осъществява проекти за целодневна организация на обучението и „Твоят час“. Възобновена бе и дейността на духовия оркестър след дългогодишно прекъсване.
Направеният основен ремонт през 2011 г. превърна училището в едно привлекателно място за учене и за развитие на творчески заложби на учениците от кв. Църква. Стремежът към качествено образование и възпитание определя работата на педагогически колектив, начело с Елена Лозанова – директор на училището.
XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ продължава богатите традиции на просвещението в кв. Църква.