Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основната цел на проекта е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:
•    усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
•    подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
•    намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
•    модернизиране на методите и средствата за обучение;
•    повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
•    насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
•    осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.