Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием;
 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските училища;
 13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

При неодобрение от обществения съвет на актовете те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище. Към проекта на бюджет директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. списък на капиталовите разходи;
 4. разпределение на бюджета по дейности;
 5. основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. размера на целевите средства по видове;
 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 
 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години

Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

Обществен съвет към XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник:

1. Светлана Драгомирова - председател (представител на родителите)

2. Радослав Динев - член (представител на Община Перник)

3. Росица Александрова - член (представител на родителите)

4. Владислава Мирчева - член (представител на родителите)

5. Боряна Благоева - член (представител на родителите)

 Протоколи от заседания на обществения съвет към XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

1. Протокол за избор на председател и секретар 2. Протокол за кандидатстване за иновативно училище

Научи повече

Протоколи от заседания на обществения съвет към XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - АРХИВ

1. Протокол за избор на председател и протоколчик2. Протокол за избор на учебници3. Протокол за избор на председател на Обществения съвет

Научи повече