Профил на купувача - Правилник

Правилник

В сила от 15.04.2016 г.
Приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016 г.,изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017 г.