Прием в XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

СЪОБЩЕНИЕ:

Всички ученици, подали необходимите документи за засписване в I клас, са приети.
Броят на незаетите места за I клас в XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - 13
 

Записването на приетите на първо класиране деца в първи клас за учебната 2023 - 2024 г. започва от 06.06.2023 г. /вторник/ до 09.06.2023 г. /петък/ вкл. всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.

Необходими документи:

  1. Копие от акт за раждане на детето /представя се за сверка на личните данни на детето/;
  2. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование

След приключване на записването на приетите на първо класиране деца, на 12.06.2023 г. /понеделник/ ще бъдат обявени незаетите места на електронната страница и на видно място в сградата на училището.

 

 

Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година 

(заявленията за записване в I клас могат да се подават онлайн на e-mail: pernik_16sou@abv.bg)

I. Критерии за приемана на ученици:


1. Постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците в близост до училището.
2. Деца от кв. Църква, с. Кралев дол, с. Студена, с. Боснек, с. Чуйпетлво, за които училището е средищно.
3. Деца, чиито братя и сестри до и над 12 годишна вързаст са ученици в училището.
4. Близост до работата на един от родителите.


II. Необходими документи за записване на учениците:


1. Заявление от родител по образец на училището / на интернет страницата на училището.
2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група след издаването му от детската градина.


III. График на дейностите:

1. Утвърждаване на училищния план-прием със заповед на директора след становище на обществения съвет и публикуване на интернет страницата на училището. Оповестяване на реда за прием - графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор - срок до 31.03.2023 год.
2. Прием на заявленията (по образец на училището) за посъпване в първи клас - срок 29.05.2023 год.
3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием - срок 02.06.2023 год.
4. Обявяване на списъците с класираните деца - срок 05.06.2023 год. на видно място в сградата на училището и на интернет страницата на училището.
5. Записване на приетите деца в първи клас с оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование - срок 06.06.2023 -09.06.2023 год.
6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 12.06.2023 год.
7. Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места - срок 14.06.2023 год. и 15.06.2023 год.
8. Утвърждаване от директора на училището списъци на приетите ученици по паралелки - срок - до началото на учебната година.