Адм. услуги

Административни услуги

Информация за предлаганите административни услуги от XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

Административните услуги, предлагани от XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", могат да се предоставят по електроннен път - заявленията се изпращат на ел. поща на училището: pernik_16sou@abv.bg

 I. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи (за издаване на дипломи заявлението се подава в V СУ "П. Р. Славейков" - гр. Перник)

1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт  

Чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация  

Администрация на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник, ул. „Д. Благоев“ №154, тел. 076/69 01 20, е-мейл: pernik_16sou@abv.bg, работно време:  понеделник – петък от 8.00 ч до 16.30 ч

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. (за издаване на дипломи заявлението се подава в V СУ "П. Р. Славейков" - гр. Перник)

Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

5. Начини на заявяване на услугата. 

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно

8. Такси или цени.

Не се дължат

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

pernik_16sou@abv.bg

10. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 II. Приема на деца в първи клас в общинските училища

1.

Правно основание за предоставянето на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

2.

Орган, който предоставя административната услуга / издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

 

3.

Процедура по предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите / настойниците подават писмено заявление до директора на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният / настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният / настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен / настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния / настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен / настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

4.

Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник

5.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Заявление за прием може да бъде свалено от сайта на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (https://16ou-pernik.com/) и изпратено на e-mail: pernik_16sou@abv.bg

6.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно

7.

Такси или цени

Не се дължат такси

8.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

9.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

pernik_16sou@abv.bg 

10.

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 III. Преместване на ученици в общинските училища

1.

Правно основание за предоставянето на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

2.

Орган, който предоставя административната услуга / издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

3.

Процедура по предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите / настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя / настойника и/или ученика желание.

До пет работни дни от получаване на искането директорът на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя / настойника и/или ученика.

Родителят / настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

 В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник, от което идва ученикът, за неговото записване.

4.

Начини на заявяване на услугата.

Родителите / настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата

5.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

6.

Такси или цени

Не се дължат такси

7.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

8.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

pernik_16sou@abv.bg

9.

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

IV. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование;

Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

3. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

4. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

7. Такси или цени

Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

8. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

pernik_16sou@abv.bg

10. Начини на получаване на резултата от услугата

След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране.

Лично или чрез упълномощено лице

V. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4); 

2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

 3. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

1. продължителността на обучението;

2. вида на училището, в което е проведено обучението;

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите 

4. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

5. Начини на заявяване на услугата.

Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището 

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно

8. Такси или цени

Не се дължат 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието е науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 pernik_16sou@abv.bg

 12. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично от родителя/настойника на ученика или чрез упълномощено лице

VI. Издаване на удостоверение за завършен клас