Иновативно училище

Иновативно училище

Иновативно училище

С Решение на министъра на образованието и науката, от началото на учебната 2020/2021 год., XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник е включено в списъка с иновативните училища в България със своя проект „Огнище – съхрани българското“.

Основната цел на проекта е учениците да обичат и почитат корена си и да усещат потреба, нужда да го сторят – да се изследват различни аспекти на нематериалното културното наследство и да се предложат дейности, свързани с ценности, вярвания, знания и традиции за съхранение на българската душевност. В проекта ще участват две иновативни паралелки V клас за три последователни години.
Мотивите за предложената иновация са всяко дете, което участва в проекта да се сдобие със знания за своето наследство и да засили чувството за принадлежност към корените. В проектно базираното обучение ще обединим различни клубове в една обща цел – съхраняване на българщината – автентичен фолклор, духова музика, хореография, клуб „Съхрани за поколенията" за опознаване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство в родния край – кукерска група, лазарки, коледарска група, ателие „Мастило“ за графика – дълбок печат, изработване и популяризиране на книги с детско творчество, създаване на уебсайт. 
Различните иновации са свързани помежду си с мултидисциплинарен подход на работа. Реализира се чрез учене с преживяване. Проектът включва конкретни дейности – открити уроци извън класната стая, етап на практическо приложение на знанията, споделяне на добри практики пред родители и обществеността. Внедряване на иновация за повишаване на ангажираността на учениците, свързана с опазването, съхраняването и популяризирането на българските традиции.
Предимствата на внедряване на иновацията са:
• учениците са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов опит, а учителите – са съветници и помощници.
• повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене;
• учениците задълбочават знанията си по конкретна тема;
• планират работата си, съобразно с набелязаната цел;
• работят индивидуално, обсъждат по двойки,  работят в екип;
• съзнават своите силни и слаби страни;
• носят отговорност за изпълнението на поставената задача;
• решават проблеми и преодоляват конфликти.
Всяка една от предложените иновации предлага на учениците досег с нематериалните ценности на българския народ – песни, музика, хора, приказки, обичаи, обреди, бит и ги пречупва през погледа на съвременните техники и технологии, за да ги доближи до тях. Участието на учениците в иновациите ще повиши самочувствието им и възможностите за реализация в обществото. Участието в проекта ще засили интереса на учениците  към обучителния процес и участието им в училищния живот.
Всички учители, които са ръководители на групи, са доказани специалисти в своята област.