Представяне на проектите от групите за „Създаване на уебсайт“

Представяне на проектите от групите за „Създаване на уебсайт“

Представяне на проектите от групите за „Създаване на уебсайт“

Представянето на проектите от групите за „Създаване на уебсайт“ премина по малко по-различен начин. Учениците от иновативните паралелки на XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, участващи и по проекта "Образование за утрешния ден", успяха да демонстрират различните видове платформи, с помощта на които създадоха своите сайтове.

Целта на обученията в двата проекта е да се положат основни знания по уеб технологиите. Придобиване на знания в уеб разработката, уеб браузърите, платформите за разработка и да се развиват практическите умения за използването им. Учениците да развият дигиталните си умения, като в края на проектите да могат да публикуват готов уебсайт в интернет с помощта на различни платформи. 

Основните задачи на обучението са изпълнени и учениците са запознати с различни редактори на уеб съдържание, работиха в екип при разработването на проектите. Участието на учениците в иновациите повиши самочувствието им и възможностите за реализация в обществото, засили интереса им  към обучителния процес и участието им в училищния живот.
Гости на представителната изява бяха г-жа Елена Лозанова – директор на XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, г-жа Милена Велкова – заместник-директор и учители. Всички екипи представиха проектите си по интересен и завладяващ гостите начин.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната му цел е за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали).