Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" кандидатства за включване в Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта".

Целите на програмата са:
- Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
- Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
- Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
- Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
- Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Ще бъдат сформирани 2 групи за Модул "Изкуства":
- Народно пеене - възрастова група I-IV клас
- Танцово изкуство - възрастова група I-IV клас

и 2 отбора за Модул "Спорт":
- I отбор по волейбол - момичета възрастова група I-IV клас
- II отбор по волейбол - момчета възрастова група V-VII клас